Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 28/2010/K

10.06.2010

Korekta raportu bieżącego 28/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. - zmiana ratingu Getin Noble Bank S.A. przez Fitch Ratings

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 28/2010 Z DNIA 9 CZERWCA 2010 R. - ZMIANA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ FITCH RATING Raport bieżący nr 28/2010/K z dnia 9 czerwca 2010 r. Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) koryguje treść raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w poniższy sposób: 1) w zakresie tytułu raportu bieżącego nr 28/2010: Było: ZMIANA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ FITCH RATINGS Jest: PRZYZNANIE RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ FITCH RATINGS 2) w zakresie treści raportu bieżącego nr 28/2010: Było: Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2010 r. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował rating o Banku, w którym potwierdził ratingi nadane w dniu 7 stycznia 2010 r. (Raport bieżący Banku nr 5/2010) tj.: rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, rating wsparcia „5” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)” zmieniając jednocześnie rating podmiotu, rating indywidualny oraz długoterminowy rating krajowy poprzez zdjęte ich z listy obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany. Perspektywa dla ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego została skorygowana z Negatywnej na Stabilną. Jako powód powyższej zmiany wskazano wyższe odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, dużą, ale malejącą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane w obcej walucie, zależność od rynku międzybankowego w celu zabezpieczenia strukturalnego niedopasowania walutowego oraz relatywnie umiarkowany poziom płynności. Jest: Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2010 r. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował rating o Banku, w którym potwierdził ratingi nadane w dniu 7 stycznia 2010 r. (Raport bieżący Banku nr 5/2010) tj. : rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, rating wsparcia „5” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)”. Jednocześnie rating podmiotu, rating indywidualny oraz długoterminowy rating krajowy zostały zdjęte z listy obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany. Fitch Ratings nadał perspektywę stabilną dla ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego. Według Fitch Ratings potwierdzenie ratingów Emitenta odzwierciedla wyższe odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, dużą, ale malejącą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane w obcej walucie, zależność od rynku międzybankowego w celu zabezpieczenia strukturalnego niedopasowania walutowego oraz relatywnie umiarkowany poziom płynności. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego jest poprawna. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że Negatywna perspektywa ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego wskazana w raporcie nr 5/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. dotyczyła Getin Bank S.A., spółki przejętej przez Emitenta w dniu 4 stycznia 2010 r. Wymieniona w raporcie nr 28/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. perspektywa Stabilna dla ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego została zaś nadana Emitentowi jako spółce prowadzącej działalność po połączeniu Noble Bank S.A. i Getin Bank S.A. Wobec powyższego nie nastąpiła zmiana ww. ratingów lecz przyznanie ww. ratingów. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z§6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).