Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 43/2010

25.08.2010

Zatwierdzenie Aneksu nr 5 i 6 do Prospektu Emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 5 I 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. Raport bieżący nr 43/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 sierpnia 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 5 i 6 do Prospektu emisyjnego Spółki. Aneks nr 5 zawiera informację o zawarciu przez jednostkę zależną tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. ze Sprzedającym Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym klientów NOBLE Banku „Libra” z dnia 12 lipca 2010 roku, o czym Zarząd Spółki poinformował w dniu 14 lipca 2010 roku w postaci raportu bieżącego nr 42/2010 oraz informację o zawarciu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. z OPEN FINANCE S.A. Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym klientów Open Finance SA „Libra” z dnia 12 lipca 2010 roku, o czym Spółka poinformowała w dniu 14 lipca 2010 roku w postaci raportu bieżącego nr 43/2010. Aneks nr 6 zawiera informację o zawarciu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. ze Sprzedającym Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym klientów Getin Noble Banku „HARMONIA BEZPIECZEŃSTWA BIS” z dnia 6 sierpnia 2010 roku, o czym Spółka poinformowała, w postaci raportu bieżącego nr 46, w dniu 10 sierpnia 2010 r. W związku z powyższym aneks nr 5 i 6 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 25 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133, oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).