Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżacy 46/2010

10.09.2010

Zbycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

ZBYCIE PRZEZ EMITENTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA Raport bieżący nr 46/2010 z dnia10 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 9 września 2010 r. Emitent zawarł z Panem Leszkiem Czarneckim umowę zbycia 1 939 420 akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących na dzień 9 września 2010 r. 0,2033 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 0,2033 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pakiet akcji Emitenta został nabyty w dniu 10 września 2010 r. za łączną cenę 9.999.999,00 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), co stanowi kwotę 5,15 PLN (słownie: pięć złotych i 15/100) za 1 akcję. Transakcja miała miejsce w dniu 10 września 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa). Wobec powyższego Pan Leszek Czarnecki bezpośrednio posiada 1 939 420 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 0,2033 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 0,2033 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Celem przeprowadzenia powyższej transakcji jest poprawienie współczynnika wypłacalności Banku poprzez zwiększenie wartości funduszy własnych o kwotę uzyskaną ze sprzedaży ww akcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).