Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 47/2010

10.09.2010

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 10 września 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 września 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez Pana Leszka Czarneckiego na własny rachunek nabycia w dniu 10 września 2010 r. 1 939 420 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 9.999.999 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa). Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538)