Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 48/2010

11.09.2010

Wznowienie zawieszonej oferty publicznej, ustalenie harmonogramu oferty i maksymalnej ceny akcji

WZNOWIENIE ZAWIESZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ, USTALENIE HARMONOGRAMU OFERTY I MAKSYMALNEJ CENY AKCJI Raport bieżący nr 48/2010 z dnia 11 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2010 r. Spółka w stosunku do akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. („TU Europa”) sprzedawanych przez Spółkę („Akcje Sprzedawane”) oraz TU Europa w stosunku do akcji TU Europa serii H po konsultacji z UniCredit CAIB Poland S.A. („Oferujący”) podjęli decyzję o wznowieniu zawieszonej oferty publicznej oraz postanowili, iż publiczna oferta akcji TU Europa serii H oraz Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższym harmonogramem, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez KNF aneksu nr 9 do Prospektu, który obejmuje, między innymi, poniższy harmonogram: 9 czerwca 2010 r. - Publikacja Prospektu 10 września 2010 r. - Ustalenie Ceny Maksymalnej, Zawarcie umowy subemisyjnej 13 września 2010 r. - Złożenie wniosku o zatwierdzenie aneksu do Prospektu w zakresie Ceny Maksymalnej 15 września 2010 r. do 21 września 2010 r. - Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 21 września 2010 r. Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Wstępny Przydział dla Inwestorów Instytucjonalnych 22 września 2010 r. do 24 września 2010 r. - Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 24 września 2010 r. - Ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o subemisję 27 września 2010 r. - Ostateczny Przydział dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz dla Inwestorów Indywidualnych, Sesja rozliczeniowa Akcji Sprzedawanych na GPW Około 8 października 2010 r. - Pierwszy dzień notowania Praw Do Akcji na GPW TU Europa oraz Spółka ustalili, po konsultacji z Oferującym, iż maksymalna cena emisyjna akcji TU Europa serii H oraz Akcji Sprzedawanych wyniesie 160 PLN. W dniu 10 września 2010 r. Spółka oraz TU Europa zawarły z Oferującym, Noble Securities S.A., UniCredit CAIB Securities UK Limited („Menedżer”) oraz z UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu („Subemitent”) umowę o subemisję inwestycyjną (ang. underwriting agreement) wyłącznie w odniesieniu do Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Umowa o subemisję inwestycyjną zawiera standardowe postanowienia zamieszczane w umowach tego typu, określające (i) zobowiązanie Subemitenta do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, na które nie złożyli zapisu Inwestorzy Instytucjonalni, którzy zostali zarekomendowani Spółce oraz TU Europa przez Oferującego, Menedżera lub Subemitenta (i którym, zgodnie z rekomendacją, TU Europa i Spółka wstępnie przydzielili Akcje Oferowane) oraz jednocześnie ze złożeniem zapisu do zapłaty za nie, w kwocie równej iloczynowi ustalonej Ceny Akcji Oferowanych i liczby Akcji Oferowanych, na które nie złożyli zapisu rekomendowani przez Oferującego, Menedżera lub Subemitenta Inwestorzy Instytucjonalni, (ii) warunki dla wykonania zobowiązania subemisyjnego przez Subemitenta, (iii) standardowe oświadczenia i zapewnienia złożone przez Spółkę i TU Europa, (iv) zasady zwolnienia Oferującego, Noble Securities S.A., Menedżera i Subemitenta przez Spółkę i TU Europa z odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z zawarciem umowy subemisyjnej (klauzula indemnifikacyjna). Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, w wykonaniu umowy subemisyjnej planowane jest podpisanie aneksu cenowego (ang. pricing agreement) określającego cenę sprzedaży oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych będących przedmiotem zobowiązania UniCredit Bank Austria AG jako Subemitenta, przy czym liczba ta nie przekroczy liczby takiej liczby Akcji Oferowanych, która stanowiłaby 10% kapitału zakładowego TU Europa. Szczegółowe warunki powyższej umowy o subemisję inwestycyjną opisane są w punkcie 23.14.1 Prospektu emisyjnego TU Europa. Zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję inwestycyjną, Spółka, TU Europa oraz Getin Holding S.A. zaciągnęli w dniu 10 września 2010 roku zobowiązania ograniczające zbywalność Akcji typu lock-up. Na podstawie umów ograniczających zbywalność akcji TU Europa, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, zarówno Spółka, TU Europa jak i Getin Holding, w okresie 180 dni od dnia zamknięcia Oferty, nie będą bezpośrednio ani pośrednio: (i) oferować, emitować, sprzedawać, zawierać umów w sprawie kupna bądź sprzedaży, zastawiać albo udzielać opcji lub w inny sposób przenosić własność akcji lub innych papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia TU Europa, jak również ogłaszać o zamiarze sprzedaży akcji lub innych podobnych papierów wartościowych; lub (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji TU Europa, lub innych tytułów bądź papierów wartościowych uprawniających do nabycia akcji TU Europa. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).