Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 49/2010

13.09.2010

Zatwierdzenie Aneksu nr 9 i 10 do Prospektu Emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zatwierdzenie aneksu nr 9 i 10 do Prospektu emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. Raport bieżący nr 49/2010 z dnia 13 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 września 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 9 i 10 do Prospektu emisyjnego Spółki. Aneks nr 9 zawiera informacje o wznowieniu oferty, nowym harmonogramie oferty, maksymalnej cenie emisyjnej akcji Spółki serii H oraz akcji Spółki sprzedawanych przez Sprzedającego, zawarciu umowy o subemisję inwestycyjną oraz zaciągnięciu zobowiązań typu lock-up, o czym Spółka poinformowała w dniu 11.09.2010r. w postaci raportu bieżącego nr 54/2010. Aneks nr 10 zawiera informacje o korekcie Raportu rocznego Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. za 2009 rok z dnia 15 lutego 2010r., korekcie Skonsolidowanego raportu rocznego Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. za rok 2009 z dnia 15 lutego 2010r. oraz o korekcie Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSR 2-4/2010 Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. za I kwartał 2010 roku z dnia 7 maja 2010r., o czym Spółka poinformowała w dniu 10.09.2010r. odpowiednio w postaci raportów bieżących nr 51/2010, 52/2010 oraz 53/2010. W związku z powyższym aneks nr 9 i 10 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2010r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna-akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).