Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżacy 50/2010

17.09.2010

Zatwierdzenie Aneksu nr 11 do Prospektu Emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.

Zatwierdzenie aneksu nr 11 do Prospektu emisyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A. Raport bieżący nr 50/2010 z dnia 17 września 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 września 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 11 do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierającego informacje o powołaniu Członka Zarządu Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2010 z dnia 14 września 2010 r.. W związku z powyższym aneks nr 11 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2010r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna-akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).