Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 55/2010

08.10.2010

Podsumowanie oferty publicznej

PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ Raport bieżący nr 55/2010 z dnia 8 października 2010 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) serii H („Akcje Serii H”) i akcji Spółki sprzedawanych przez Sprzedającego („Akcje Sprzedawane”): 1.Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii H i sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 15 września 2010 r.. - przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 15 września 2010 r. do 21 września 2010 r., - przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 22 września 2010 r. do 24 września 2010 r.. 2.Data przydziału Akcji Serii H i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 27 września 2010 r.. 3.Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną – 3.145.400 akcji, w tym 1.570.400 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz nowo emitowanych 1.575.000 Akcji Serii H. 4.Stopa redukcji: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 36,955%, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%. 5.Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 3.198.155 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 142.755 Akcji Sprzedawanych - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.575.000 Akcji Serii H i 1.480.400 Akcji Sprzedawanych. 6.Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej – 3.145.400 akcji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 90.000 Akcji Sprzedawanych - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 1.575.000 Akcji Serii H i 1.480.400 Akcji Sprzedawanych. 7.Cena, po jakiej Akcje Serii H i Akcje Sprzedawane były nabywane – 152 PLN. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte subskrypcją – 299, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 299 osób, Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte sprzedażą – 1.829 w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.734 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 95 osób. 9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji - 299, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 299 osób, Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach sprzedaży – 1.829, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1.734 osób, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 95 osób. 10.Subemitent – UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych akcji Akcji Serii H ani Akcji Sprzedawanych. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 478.100.800 zł, w tym: - wartość emisji Akcji Serii H – 239.400.000 zł, - wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych – 238.700.800 zł. 12.Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną –15.359 tys. zł, w tym: wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H Spółki– 9.047 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii H - 6.554 tys. zł - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 zł - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2.193 tys. zł - koszt promocji oferty – 300 tys. zł Koszty emisji Akcji Serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Sprzedającego – 6.312 tys. zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych - 6.312 tys. zł - koszt wynagrodzenia Subemitenta – 0 zł - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł - koszt promocji oferty – 0 zł. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na 1 Akcję Serii H wyniósł 5,74 zł., średni koszt przeprowadzenia sprzedaży, przypadający na 1 Akcję Sprzedawaną wyniósł 4,02 zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).