Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 6/2010

14.01.2010

Warunkowa rejestracja papierów wartościowych w KDPW

WARUNKOWA REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KDPW Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2010 r. otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałę Zarządu KDPW podjętą w dniu 13 stycznia 2010 r., na mocy której na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 738.584.941 (siedemset trzydzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczył je kodem PLNOBLE00017, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLNOBLE00017, przez spółkę prowadzącą ten rynek. Jednocześnie Zarząd KDPW zastrzegł, że zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Emitenta w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLNOBLE00017, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).