Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 57/2010

18.11.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 57/2010 z dnia 18 listopada 2010 r. Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) Getin Noble Bank S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67 poz. 476). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 października 2010 r. Informacja poufna, której przekazanie Emitent opóźnił dotyczyła prowadzonych przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. negocjacji mających na celu nabycie przez Emitenta lub przez inną spółkę wskazaną przez Emitenta 100% akcji spółki Allianz Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent podjął decyzję o ujawnieniu treści informacji opóźnionej w związku z zakończeniem procesu negocjacji, który doprowadził do podpisania przez spółkę wskazaną przez Emitenta tj. Getin Holding S.A. (spółka dominująca nad Emitentem) umowy nabycia 100% akcji spółki Allianz Bank Polska S.A., o zawarciu której Getin Holding S.A. poinformował raportem bieżącym nr 41 w dniu 18 listopada 2010 r. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Komisji Nadzoru Finansowego publikacja informacji poufnej miała nastąpić w terminie do dnia 26 stycznia 2011 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).