Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżacy 59/2010

10.12.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący nr 59/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z rozważaną pierwszą ofertą publiczną akcji spółki zależnej Emitenta – Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Emitent podjął decyzję o zamiarze zaoferowania do sprzedaży w ramach tej pierwszej oferty publicznej części pakietu akcji Spółki będących własnością Emitenta. W związku z tym Emitent informuje o złożeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. przez Spółkę w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki wraz z załącznikami wymaganymi przez prawo, w szczególności prospektem emisyjnym akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539). Informacje zamieszczone w niniejszym raporcie podaje się wyłącznie dla celów informacyjnych i nie powinny one być traktowane jako część zaproszenia lub oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania w papiery wartościowe lub dokonywania obrotu nimi ani jako zabiegi mające na celu pozyskanie oferty zakupu, ani jako rekomendacja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w szczególności w zakresie papierów wartościowych Spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki lub wszelkich innych jurysdykcji, w których wyżej wymieniona oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie prawa. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie były i nie będą zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933), z późn. zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani na podstawie stanowych przepisów prawa i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons), chyba że na podstawie wyłączeń w zakresie wymogów rejestracyjnych przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych oraz w obowiązujących amerykańskich przepisach prawa lub jako cześć transakcji nieobjętych powyższymi wymogami. Przedmiotowe papiery wartościowe nie będą publicznie oferowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejsza Informacja nie powinna być wykorzystywana jako podstawa do podejmowania decyzji w sprawie nabycia papierów wartościowych Spółki. Prospekt („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski po opublikowaniu będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o publicznej ofercie akcji Spółki („Oferta”). Spółka ma prawo przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzorującą rynek kapitałowy w Polsce oraz po jego opublikowaniu. Po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prospekt Spółki udostępniony będzie m.in. na stronie internetowej Spółki.