Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 10/2010

01.02.2010

Informacja Zarządu

INFORMACJA ZARZĄDU Raport bieżący 10/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż wobec nie ziszczenia się warunku zawieszającego, w postaci całkowitej spłaty kredytu obrotowego udzielonego spółce Introfactor S.A. (spółce zależnej od Emitenta), zaciągniętego u Emitenta, nie doszła do skutku warunkowa umowa sprzedaży akcji Introfactor S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 85/2009 z dnia 27 października 2009 r. Ostatnim dniem terminu, w którym mógł ziścić się warunek zawieszający był dzień 30 stycznia 2010 r. Z uwagi na fakt, iż koniec terminu przypadł na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin warunku zawieszającego upłynął w dniu 1 lutego 2010 r. Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 184, poz. 1539).