Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżacy 7/2011

03.03.2011

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 03 marca 2011 r. Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 r.