Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżacy 8/2011

10.03.2011

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Open Finance S.A.

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO OPEN FINANCE S.A. Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 marca 2011 r. powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego przez spółkę Open Finance S.A. (spółkę zależną od Sprzedającego) („Spółka”) w związku z ofertą publiczną oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 24.750.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. W ofercie publicznej Spółka oferuje nie więcej niż 4.250.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, a Sprzedający oferuje nie więcej niż 20.500.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela („Akcje Sprzedawane”). Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2011 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://inwestorzy.open.pl/prospekt-emisyjny-i-aneksy.html oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).