Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżacy 11/2011

22.03.2011

Ustalenie ostatecznej ceny i liczby Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych zaoferowanych w poszczególnych transzach

USTALENIE OSTATECZNEJ CENY I LICZBY AKCJI OFEROWANYCH ORAZ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH ZAOFEROWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH TRANSZACH Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 22 marca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2011 r., Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”) w zakresie akcji Spółki serii C oraz Zarząd Sprzedającego w zakresie akcji Spółki sprzedawanych przez Sprzedającego w ofercie publicznej („Akcje Sprzedawane” oraz łącznie z akcjami Spółki serii C, „Akcje Oferowane”) ustaliły, po konsultacji z UniCredit CAIB Poland S.A. jako Oferującym, ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki serii C oraz ostateczną cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na kwotę 18 zł za jedną Akcję Oferowaną. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 24.750.000, w tym 4.250.000 akcji Spółki serii C oraz 20.500.000 Akcji Sprzedawanych. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych wynosi 21.037.500, w tym 4.250.000 akcji Spółki serii C oraz 16.787.500 Akcji Sprzedawanych, zaś w transzy inwestorów indywidualnych jest równa liczbie pozostałych Akcji Sprzedawanych i wynosi 3.712.500. W związku z powyższym, informacja w zakresie, o którym mowa powyżej została opublikowana w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2011 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Spółki, tj. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://inwestorzy.open.pl/prospekt-emisyjny-i-aneksy.html oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl, jak też w formie raportu bieżącego Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj., Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009, roku ze zmianami).