Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżacy 12/2011

25.03.2011

Przydział Akcji Sprzedawanych

PRZYDZIAŁ AKCJI SPRZEDAWANYCH Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2011 roku został dokonany przydział akcji Open Finance S.A. („Spółka”) sprzedawanych przez Sprzedającego w drodze oferty publicznej („Akcje Sprzedawane”). Sprzedający przydzielił wszystkie 20.500.000 Akcji Sprzedawanych w następujący sposób: a) 16.787.500 Akcji Sprzedawanych przydzielił inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, b) 3.712.500 Akcji Sprzedawanych przydzielił inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 74,18%. Inwestorzy Instytucjonalni dokonali zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów. W związku z powyższym, informacja w zakresie, o którym mowa powyżej została opublikowana w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2011 r., w sposób w jaki został udostępniony prospekt emisyjny Spółki, tj. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://inwestorzy.open.pl/prospekt-emisyjny-i-aneksy.html oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj., Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 roku ze zmianami).