Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżacy 13/2011

25.03.2011

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 25 marca 2011 roku umowy dealerskiej (dalej „Umowa”) pomiędzy Emitentem oraz BRE Bankiem S.A. jako organizatorem, dealerem oraz agentem kalkulacyjnym i Noble Securities S.A. jako sub-dealerem. Przedmiotem Umowy jest program emisji obligacji, który przewiduje możliwość emisji obligacji przez Emitenta w wielu seriach, w okresie obowiązywania Umowy (dalej „Program”).

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Maksymalna wartość Programu wynosi 500.000.000 złotych. Każda emisja obligacji w ramach Programu będzie wymagała odrębnej zgody Zarządu Emitenta. Umowa dealerska przewiduje, że obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oferowane inwestorom w trybie oferty niepublicznej, o której mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zmianami) oraz zostaną zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgodnie z art. 5a ust. 6 w/w ustawy.

Warunki Umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 ze zmianami).