Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 14/2011

28.03.2011

Zawarcie znaczącej umowy

ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2011 r. zawarł z MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) Aneks nr 3 do Generalnej umowy o wykup rat wierzytelności zawartej w dniu 27 września 2010 r. z późniejszymi zmianami na czas określony do dnia 30 marca 2011 r., przewidującej wykup przez Emitenta wierzytelności pieniężnych z tytułu umów zawieranych w ramach działalności Spółki (wierzytelności M.W. Trade wobec SP ZOZ), gdzie maksymalny limit wykupu rat wierzytelności został ustalony w w/w umowie na 300 mln zł, a maksymalny okres finansowania został ustalony na okres do 10 lat („Umowa”). Aneks nr 3 do Umowy w istotny sposób zmienia Umowę poprzez zmianę czasu jej obowiązywania (na czas nieokreślony) z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz likwiduje maksymalny limit wykupu rat wierzytelności, przez co pozwala uznać Umowę za znaczącą, gdyż szacunkowa wartość Umowy przekroczy 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Zabezpieczeniem wykonania Umowy dla Emitenta będzie blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki w wysokości 1/2 średniej miesięcznej raty z każdego wykupu. Poza tym – w sytuacji wskazanej w Umowie – Spółka zobowiązuje się wobec Emitenta do zapłaty za raty wierzytelności, które nie zostały spłacone przez dłużników do dnia zwrotnego przeniesienia wierzytelności na Spółkę. Inne szczegółowe warunki Umowy, w tym finansowe, nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt. 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 ze zmianami).