Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 23/2011

09.05.2011

Rejestracja zmian statutu Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 maja 2011 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 9 maja 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, uchwalonych w dniu 28 kwietnia 2011 r. Uchwałą numer III/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w następującej treści: 1.§ 1 otrzymał następujące brzmienie: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany w dalszej części „Bankiem”, jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu oraz innych przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.” 2.§ 6 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: „2. Ponadto Bank może: 1)obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 2)zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 3)dokonywać obrotu papierami wartościowymi 4)nabywać i zbywać nieruchomości, 5)dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 6)świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, 7)wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 8)wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 9)nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, 10)wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną, 11)prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, 12)świadczyć usługi leasingu finansowego, 13)wykonywać czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 14)prowadzić działalność w zakresie factoringu i forfaitingu." 3.§ 7 otrzymał następujące brzmienie: „§7 Przedmiot działalności określony w § 6 jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: 1)Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, 2)Leasing finansowy - PKD 64.91.Z, 3)Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z, 4)Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z, 5)Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z, 6)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z. 7)Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z, 8)Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, 9)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z, 10)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z.” 4.§ 20 zmienił się poprzez dodanie ust. 3[1] w następującym brzmieniu: „31 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.” 5.§ 20 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: „4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej w trybie ust.3 i 3[1] Walnemu Zgromadzeniu.” 6.§ 21 ust. 1 pkt 5) otrzymał następujące brzmienie: „5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,” 7.§ 22 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu muszą być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej.” 8.§ 26 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: „3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.” 9.§ 28 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie: „5. Uchwały, o których mowa w ust. 3-4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie ust.3-4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołania, odwoływania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.” 10.§ 31 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: „2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.” 11.§ 33 otrzymał następujące brzmienie: „ §33. 1. Prezes Zarządu w szczególności kieruje pracami Zarządu oraz sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej. 2.W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni oraz kieruje pracami Zarządu Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska, wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu. 3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w § 2 w/w Uchwały upoważniło Radę Nadzorczą Emitenta do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Getin Noble Bank S.A. Emitent poinformuje o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą w oddzielnym komunikacie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).