Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 27/2011

26.05.2011

Rejestracja zmian statutu Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2011 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, uchwalonych w dniu 30 marca 2011 r. Uchwałą numer XXXVIII/30/03/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w następującej treści: § 9 ust. 2-4 otrzymał następujące brzmienie: „2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na kwotę nie wyższą niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii K o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów). 4. Akcje serii K obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku nr XXXVII/30/03/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.” Emitent powziął również w dniu 26 maja 2011 r. informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Emitenta, uchwalonej w dniu 28 kwietnia 2011 r. Uchwałą numer III/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w następującej treści: § 20 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: „3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia mogą domagać się akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 kwietnia 2011 r. upoważniły Radę Nadzorczą Emitenta, odpowiednio w § 2 Uchwały numer XXXVIII/30/03/2011 oraz § 2 Uchwały numer III/28/04/2011, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Getin Noble Bank S.A. Emitent poinformuje o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą w oddzielnym komunikacie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).