Getin Noble Bank (GNB)

0.53PLN
0.00% 09:02

Raport bieżący nr 30/2011

10.06.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego – Prezesa Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Krzysztofa Rosińskiego w dniu 09 czerwca 2011 r. na własny rachunek transakcji nabycia 3.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 18.960,00 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).