Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący 19/2010

11.03.2010

Spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy

SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 11 marca 2010 r. Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 91/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r. o znaczącej umowie nabycia 100% akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) z siedzibą w Warszawie zawartej pomiędzy Emitentem oraz jedynym akcjonariuszem Banku, tj. GMAC Inc. z siedzibą w Wilmington Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 08 marca 2010 r. o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad Bankiem. Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających umowy nabycia. O ziszczeniu się kolejnych warunków oraz o zamknięciu transakcji Emitent poinformuje osobnym komunikatem. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).