Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 31/2011

16.06.2011

Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 15 czerwca 2011 r. zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie § 2 uchwały numer XXXVIII/30/03/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. oraz § 2 uchwały numer III/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2011 r., Rada Nadzorcza Emitenta ustaliła tekst jednolity Statutu Emitenta. Treść jednolitego tekstu Statutu Getin Noble Bank S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).