Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 33/2011

20.06.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu przez Pana Maurycego Kühn w dniu 17 czerwca 2011 r. na własny rachunek transakcji nabycia łącznie 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 61.918,99 zł. Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).