Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 34/2011

22.06.2011

Zmiana ratingu Getin Noble Bank S.A. przez Fitch Ratings

Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2011 r. Fitch Ratings („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował rating Banku, w którym potwierdził rating nadany w dniu 9 czerwca 2010 r. (Raporty bieżące Banku nr 28/2010 oraz 28/2010/K), tj.: rating podmiotu („IDR”) „BB”, rating krótkoterminowy „B”, rating indywidualny „D”, oraz długoterminowy rating krajowy „BBB(pol)”, podwyższając jednocześnie rating wsparcia z „3” do „5” oraz wprowadzając minimalny poziom ratingu wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie „BB”. Perspektywa dla ratingu podmiotu oraz długoterminowego ratingu krajowego pozostała jako Stabilna. Potwierdzenie ratingu dla Banku odzwierciedla dobre wyniki działalności Banku, podniesione standardy zabezpieczenia kredytów i stabilne źródło finansowania, oparte głównie na depozytach gospodarstw domowych. Jako czynniki mające wpływ na rating podano w szczególności poziom płynności w wymaganych granicach, umiarkowaną biorąc pod uwagę profil ryzyka Banku, kapitalizację, spodziewane zmniejszenie napływu kredytów zagrożonych przy dokonanej poprawie jakości nowego portfela, a także, nadal znaczącą, aczkolwiek malejącą ekspozycję na kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej i zależność od rynku międzybankowego w celu zabezpieczenia strukturalnego niedopasowania walutowego. Podniesienie poziomu ratingu wsparcia i wprowadzenie minimalnego poziom ratingu wsparcia odzwierciedla średnią możliwość Banku otrzymania wsparcia ze strony państwa, biorąc pod uwagę duży udział Banku w krajowych oszczędnościach detalicznych (ok. 6,6% pod koniec I kwartału 2011 r.). Agencja zaznacza, że pod koniec I kwartału 2011 r. Bank należał do pierwszej dziesiątki największych banków w Polsce jeśli chodzi o aktywa. Definicje ratingów Fitch Ratings są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com, gdzie publikowane są także ratingi, kryteria i metodyki. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: Code of Conduct, Confidentiality, Conflicts of Interest and Securities Trading Policy, Firewall Policy, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Agencję. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).