Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 44/2011

25.07.2011

Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 44/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu w dniu 21 lipca 2011 r. przez osobę blisko związaną z Panem Krzysztofem Spyrą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b ww. ustawy transakcji zbycia 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 1.854.000,00 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).