Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 11:10

Raport bieżący nr 45/2011

27.07.2011

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Raport bieżący nr 45/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienia od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o dokonaniu przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) – Fundację Leszka Czarneckiego z siedzibą we Wrocławiu („Fundacja”) w dniu 21 lipca 2011 r. transakcji nabycia 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną cenę 1.854.000,00 zł. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa). Pan dr Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, natomiast Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).