Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 31/2012

12.03.2012

Zbycie przez emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta

Raport bieżący nr 31/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 marca 2012 r. zbył na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 695 580 akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących na dzień 12 marca 2012 r. 0,0729 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 0,0729 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje Emitenta zostały zbyte za łączną cenę 3 276 181,80 PLN, co stanowi kwotę 4,71 PLN za 1 akcję. Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna pakietowa). Wobec powyższego na dzień 12 marca 2012 r. Emitent nie posiada akcji własnych. Celem przeprowadzenia powyższej transakcji jest poprawienie współczynnika wypłacalności Emitenta poprzez zwiększenie wartości funduszy własnych o kwotę uzyskaną ze sprzedaży ww akcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).