Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 32/2012/K

13.03.2012

Korekta raportu bieżącego nr 32/2012 zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Noble Bank S.A.

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) koryguje treść Raportu bieżącego nr 32/2012 r. z dnia 12 marca 2012 r. w ten sposób, że: Było: „- w dniu 12 marca 2012 r. : kupno 685 580 akcji za cenę 3 276 181,80 PLN.” Jest: „- w dniu 12 marca 2012 r. : kupno 695 580 akcji za cenę 3 276 181,80 PLN.” Powyższa korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej. Pozostała treść raportu, w szczególności kwoty, jest prawidłowa i pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z§6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).