Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 42/2012

03.04.2012

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03 kwietnia 2012 r.