Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 49/2012

18.04.2012

Nabycie przez Getin Noble Bank S.A. własnych obligacji

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 r. Emitent nabył 2 sztuki obligacji własnych. Podstawę prawną nabycia obligacji stanowi art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300) i umowy nabycia zawarte pomiędzy Emitentem a obligatariuszami. Przyczynę nabycia stanowiła wola stron transakcji.

Obligacje zostały nabyte przez Emitenta w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 82.619,00 złotych dla obligacji. Emitent nabył obligacje własne wyemitowane w ramach programu emisji papierów dłużnych, będącego przedmiotem umowy dealerskiej oraz umowy emisyjnej zawartych w dniu 20 października 2005 r. pomiędzy Getin Bank S.A. (obecnie: Getin Noble Bank S.A.) a BRE Bank S.A., zmienionych aneksem nr 1 w dniu 6 października 2006 r. oraz aneksem nr 2 w dniu 28 lipca 2010 r. O w/w umowach oraz o aneksie nr 1 do umów informował Getin Holding S.A. raportem bieżącym nr 113/2005 z dnia 21 października 2005 r. oraz raportem bieżącym nr 106/2006 z dnia 16 października 2006 r. O aneksie nr 2 do w/w umów informował Emitent raportem bieżącym nr 37/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.

Umowy przewidują możliwość emisji papierów dłużnych w wielu transzach. Maksymalna wartość programu emisji wynosi 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych). Łączna maksymalna kwota emisji nie może przekroczyć w/w kwoty. BRE Bank SA. jest Organizatorem Emisji, Agentem Emisji, Agentem Płatniczym, Depozytariuszem oraz Dealerem organizującym obrót wtórny.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).