Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 58/2012

02.05.2012

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2012 r.

Zgodnie z § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. na dzień 15 maja 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2012 r.