Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 34/2010

01.07.2010

ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 lipca 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierającego aktualizację danych na temat zakończenia kadencji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Niedośpiała. W związku z powyższym aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133,  a w dniu jutrzejszym tj. w dniu 2 lipca 2010 r. na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)