Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 31/2010

16.06.2010

ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 czerwca 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 3 do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierającego uzupełnienie informacji o ratingu Spółki oraz podmiotu od niej zależnego tj. Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2010 roku od Agencji Ratingowej Fitch Ratings Ltd. informacji o zdjęciu obydwu ratingów z listy obserwacyjnej oraz zmianie perspektywy dla obydwu ratingów, z negatywnej na stabilną, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2010 z dnia 10.06.2010 r.   W związku z powyższym aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http:///www.tueuropa.pl/oferta-publiczna_akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 a także na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)