Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 30/2010

16.06.2010

SPEŁNIENIE SIĘ WARUNKU ZAWIESZAJĄCEGO ZNACZĄCEJ UMOWY

Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 91/2009 z dnia 09 grudnia 2009 r. o znaczącej umowie nabycia 100% akcji spółki GMAC Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) z siedzibą w Warszawie zawartej pomiędzy Emitentem oraz jedynym akcjonariuszem Banku, tj. GMAC Inc. z siedzibą w Wilmington Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej „umowa nabycia”), informuje, że na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2010 r., Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła Panu Leszkowi Czarneckiemu na wykonywanie za pośrednictwem Emitenta prawa 75% i więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku.

Tym samym spełnił się kolejny z warunków zawieszających umowy nabycia. Emitent informował o ziszczeniu się jednego z warunków umowy nabycia Raportem bieżącym nr 19/2010 z dnia 11 marca 2010 r. O ziszczeniu się następnych warunków oraz o zamknięciu transakcji Emitent poinformuje osobnym komunikatem.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).