Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 29/2010

11.06.2010

ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2010 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego informację o zatwierdzeniu przez Komisję aneksu nr 2 do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierającego informacje o zawieszeniu przez Zarząd Spółki oraz Sprzedającego przeprowadzenia oferty publicznej. W związku z powyższym aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego Spółki w zakresie, o którym mowa powyżej został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna akcji,m,mg,5,958.html?p=m&idg=mg,5,54,133 a także na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)