Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 11:04

Raport bieżacy 27/2010

08.06.2010

ZAWIESZENIE OFERTY PUBLICZNEJ

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Sprzedający”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 czerwca 2010 roku na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. („Spółka”) pod adresem http://www.tueuropa.pl/prospekt-emisyjny,m,mg,5,54,133.html oraz http://www.tueuropa.pl/oferta-publiczna-akcji,m,mg,5,958.html został opublikowany Prospekt emisyjny Spółki, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2010 roku. Prospekt ten zostanie również opublikowany w dniu 9 czerwca 2010 roku na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.pl.

Jednocześnie Sprzedający informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2010 roku, Sprzedający w stosunku do akcji sprzedawanych oraz Zarząd Spółki w stosunku do akcji Spółki serii H, po konsultacji z UniCredit CAIB Poland S.A. („Oferujący”), podjęli decyzję o zawieszeniu oferty publicznej z uwagi na niekorzystną sytuację rynkową.

Nowy harmonogram Oferty zostanie ustalony przez Zarząd Spółki oraz Sprzedającego po konsultacji z Oferującym w późniejszym terminie oraz opublikowany w formie aneksu do Prospektu i raportu bieżącego.
W dniu 9 czerwca 2010 roku Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie aneksu do Prospektu emisyjnego Spółki, zawierającego informacje o zawieszeniu przez Zarząd Spółki i Sprzedającego przeprowadzenia oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).