Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 4/2010/K

08.01.2010

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 4/2010 Z DNIA 8 STYCZNIA 2010 R. - TERMINY PRZEKAZYWNIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2010 R.

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. w poniższy sposób:

Było:
- skonsolidowany raport za I kwartał 2010 r. – 13 kwietnia 2010 r.

Jest:
- skonsolidowany raport za I kwartał 2010 r. – 13 maja 2010 r.

Powyższa korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej.
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z§6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).