Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżacy 4/2010

08.01.2010

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2010 r.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

1. Raporty okresowe za 2009 r.:
- raport roczny za rok 2009 – 18 marca 2010 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2009 – 18 marca 2010 r.

2. Raporty okresowe za 2010 r.
- skonsolidowany raport za I kwartał 2010 r. – 13 kwietnia 2010 r.
- skonsolidowany raport półroczny za rok 2010 – 30 sierpnia 2010 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. – 10 listopada 2010 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, o którym mowa poniżej, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).