Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżacy 2/2010

04.01.2010

PRZYDZIAŁ AKCJI SERII J

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2010 r. w związku z prawnym połączeniem Noble Bank S.A. („Spółka Przejmująca” lub „Spółka”) z Getin Bankiem S.A. („Spółka Przejmowana” lub „Getin Bank”) został dokonany przydział 738 584 941 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł („Akcje Emisji Połączeniowej”) akcjonariuszom Getin Banku posiadającym akcje Getin Banku w dniu 4 stycznia 2010 r.

Akcje Emisji Połączeniowej zostały przyznane bez obowiązku wniesienia przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie z Parytetem Wymiany, o którym mowa poniżej.

Liczba Akcji Spółki przyznanych akcjonariuszom Getin Banku została obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Banku należących do danego akcjonariusza w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki i określonego stosunku wymiany akcji. W przypadku, gdy iloczyn taki nie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostało zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Akcje Emisji Połączeniowej przydzielone zostały z zachowaniem następującego Parytetu Wymiany akcji – za 1 akcję Getin Banku o wartości nominalnej 1,35 zł przyznane zostały 2,85 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda.

Z uwagi na zaokrąglenie, o którym mowa powyżej, zgodnie z uchwałą nr IV/18/06/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 18 czerwca 2009 r. Akcje Emisji Połączeniowej nie przydzielone akcjonariuszom Getin Banku w liczbie 146 akcji Zarząd Emitenta przydzielił akcjonariuszowi Getin Holding S.A.

Wydanie Akcji Emisji Połączeniowej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej nastąpi po dokonaniu ich rejestracji w systemie KDPW z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla uprawnionych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej przez bank lub dom maklerski, w którym uprawniony akcjonariusz Spółki Przejmowanej posiada rachunek papierów wartościowych albo na rachunkach w rejestrze Sponsora Emisji, który zostanie utworzony i będzie prowadzony przez Dom Maklerski NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.

Akcje serii J zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. W związku z tym, z przeprowadzonej emisji Emitent nie uzyska żadnych innych wpływów pieniężnych, niż środki stanowiące przejmowany majątek Spółki Przejmowanej.

Szacunkowa wielkość wszystkich kosztów związanych z utworzeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego Akcji serii J to 720 000 zł.
Kwota ta obejmuje koszty sporządzenia Memorandum Informacyjnego, koszty doradztwa, opłaty i prowizje związane z wprowadzeniem Akcji serii J do obrotu giełdowego uiszczane na rzecz GPW, KNF oraz KDPW oraz pozostałe koszty, w tym inne opłaty administracyjne i koszty udostępnienia Memorandum.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).