Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 2/2009

09.01.2009

REALIZACJA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 5 DO 9 STYCZNIA 2009r.

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w okresie od 5 stycznia do 9 stycznia 2009 r. Emitent nabył 96.151 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1 złoty. Nabycie nastąpiło za pośrednictwem domu maklerskiego, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje dają łącznie 96.151 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i stanowią 0,04468 % kapitału zakładowego Emitenta. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 3,18 złotych dla akcji.

Od dnia rozpoczęcia Programu skupu akcji własnych ("Program") Emitent nabył łącznie 243.151 akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Emitenta od dnia rozpoczęcia Programu dają łącznie 243.151 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowią 0,1130 % kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent nabywa akcje własne w ramach Programu, rozpoczętego w dniu 5 grudnia 2008 r., to jest w dniu zawarcia umowy z biurem maklerskim, które będzie nabywać akcje podlegające Programowi na rzecz i w imieniu Emitenta (raport bieżący 73/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.).

Program będzie trwał do dnia 30 kwietnia 2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z Uchwałą Nr IV/28/11/2008 o kapitale rezerwowym.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz.1744).