Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 9/2009

28.01.2009

POSTANOWIENIE SĄDU O DOKONANIU ZMIAN W STATUCIE NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2009 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 stycznia 2009 r. o zarejestrowaniu zmian w Statucie Noble Bank S.A. uchwalonych uchwałą nr III/13/11/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. oraz przedstawia poniżej obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu Spółki oraz treść zarejestrowanych zmian:

dotychczasowe brzmienie:
"§ 38.1.W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:
1)skuteczność i wydajność działania Banku,
2)wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
3)zgodność działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2.Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
1)kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
2)kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.
3.Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności.
4.Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
5.Biuro Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu.
6.Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemem kontroli wewnętrznej w Banku.
7.Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
8.Roczne sprawozdania o wynikach kontroli prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Banku przedkładane są Prezesowi Zarządu.
9.Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji.
10.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku."

nowe brzmienie:
"§ 38. 1.W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:
1)skuteczność i wydajność działania Banku,
2)wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
3)zgodność działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2.System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
3.Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
1)kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
2)kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.
4.Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności.
5.Działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
6.Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
7.Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków Komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemem kontroli wewnętrznej w Banku.
8.Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
9.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu Wewnętrznego określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd Banku".

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).