Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 16/2009

06.02.2009

NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI

Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2009 r. otrzymał informację od Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Open Finance"), podmiotu zależnego od Emitenta, iż w dniu 06 lutego 2009 r. Open Finance zawarła ze spółką Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Getin Holding") umowę nabycia 500 (słownie: pięćset) akcji zwykłych imiennych spółki Panorama Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, za cenę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Open Finance wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100). Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Open Finance.

Nabyte akcje stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 w związku z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Open Finance przekazała również informację, że Spółka nabyta została w celu zwiększenia efektywności dystrybucji produktów finansowych znajdujących się w ofercie Open Finance.

Emitent posiada pośrednio, poprzez podmiot zależny Open Finance, 500 akcji Spółki, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Open Finance jest spółką w 100% zależną od Emitenta, natomiast Emitent jest spółką, w której Getin Holding posiada akcje stanowiące 73,64% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Ponadto Prezes Zarządu Emitenta Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Open Finance, natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Pan Krzysztof Rosiński pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Open Finance i Prezesa Zarządu Getin Holding. Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Radosław Stefurak pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Getin Holding, zaś Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Dariusz Niedośpiał pełni zarazem funkcję Członka Rady Nadzorczej Open Finance. Ponadto Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Remigiusz Baliński pełni zarazem funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Open Finance.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 w zw. z § 2 ust. 5 oraz §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).