Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 34/2009

20.03.2009

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał, podjętych w dniu 20 marca 2009r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

1. Uchwała Nr I/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Józefa Palinkę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwał Nr II/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 39/2009 z dnia 25 lutego 2009r. poz. 2317 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. w 2008r.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2008.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała Nr III/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. w 2008r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała Nr IV/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008" zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008 r." z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Uchwała Nr V/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.577.103 tys. zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 164.614 tys. zł,
3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 166.128 tys. zł,
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 63.467 tys. zł, oraz
5) informacja dodatkowa ( "załączone sprawozdanie finansowe" )

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. Uchwała Nr VI/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r.

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. Uchwała Nr VII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r.

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r. w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.602.916 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 155.896 tys. zł,
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 156.209 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53.701 tys. zł, oraz
5) informacja dodatkowa ( "załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe" )

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


8. Uchwała Nr VIII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. dnia 20 marca 2009r. w sprawie podziału zysku za rok 2008.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 oraz § 39 pkt 5 Statutu Noble Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 164.614.430,02 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i 02/100) dzieli się w następujący sposób:
1. dywidenda dla akcjonariuszy - 45.187.412,76 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych i 76/100),
2. kapitał zapasowy - 119.427.017,26 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemnaście złotych i 26/100).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Uchwała Nr IX/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 oraz § 39 pkt 5 Statutu Noble Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Noble Bank Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za rok 2008 w wysokości 0,21 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 10 kwietnia 2009 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 kwietnia 2009 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała Nr X/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Jarosławowi Augustyniakowi – Prezesowi Zarządu od dnia 07.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11. Uchwała Nr XI/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyra

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Krzysztofowi Spyra – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12. Uchwała Nr XII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A.
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Maurycemu Kuhn – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
13. Uchwała Nr XIII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 07.03.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała Nr XIV/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stępniakowi.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Piotrowi Stępniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 22.01.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15. Uchwała Nr XV/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 06.03.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16. Uchwał Nr XVI/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
17. Uchwała Nr XVII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałko
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Markowi Kaczałko – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 18.09.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18. Uchwała Nr XVIII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19. Uchwała Nr XIX/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20. Uchwała Nr XX/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Radosławowi Stefurakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 31.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.