Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 35/2009

20.03.2009

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2008r.

Zgodnie z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagalnych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr VIII/20/03/2009 w sprawie podziału zysku za rok 2008.

Zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 164.614.430,02 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i 02/100) przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 45.187.412,76 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych i 76/100) oraz na kapitał zapasowy w kwocie 119.427.017,26 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemnaście złotych i 26/100).

Wysokość dywidendy przypadającej na 215.178.156 akcji wynosi 45.187.412,76 zł
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję została ustalona na 0,21 zł brutto.


Dzień dywidendy został ustalony na dzień 10 kwietnia 2009 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 kwietnia 2009 r.