Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 3/2008

18.01.2008

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez Noble Bank SA w 2007r.

Noble Bank S.A. wykonując obowiązek ustawowy wynikający z art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2007, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jednocześnie Emitent informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych dostępne są w siedzibie Emitenta w Warszawie ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa oraz na stronie internetowej Emitenta: www.noblebank.pl

RAPORTY BIEŻĄCE
1/2007 z dnia 16 maja 2007r. – przystąpienie do systemu ESPI
2/2007 z dnia 18 maja 2007r. – oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
3/2007 z dnia 18 maja 2007r. – cena emisyjna akcji oferowanych
4/2007 z dnia 24 maja 2007r. – przydział akcji oferowanych w ofercie publicznej
5/2007 z dnia 24 maja 2007r. – złożenie wniosków o dopuszczenie akcji Noble Bank SA do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych SA
6/2007 z dnia 25 maja 2007r. – Rejestracja papierów wartościowych w KDPW
7/2007 z dnia 28 maja 2007r. – zawarcie przez Noble Bank SA umowy z TU na Życie Europa SA
8/2007 z dnia 28 maja 2007r. – zawarcie przez Noble Bank SA umowy lokaty terminowej
9/2007 z dnia 28 maja 2007r. – dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych imiennych spółki Noble Bank SA serii A B C D E F G i H
10/2007 z dnia 29 maja 2007r. – rejestracja akcji Noble Bank SA w KDPW
11/2007 z dnia 29 maja 2007r. – wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji zwykłych Noble Bank SA
12/2007 z dnia 01 czerwca 2007r. – szczegółowe informacje dotyczące przydziału akcji Noble Bank SA
12/2007K z dnia 09 lipca 2007r. – korekta raportu - szczegółowe informacje dotyczące przydziału akcji Noble Bank SA
13/2007 z dnia 01 czerwca 2007r. - zawarcie przez Noble Bank SA aneksu nr 1 do Umowy lokaty terminowej
14/2007 z dnia 19 czerwca 2007r. – terminy przekazywania raportów okresowych
15/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. – zawarcie przez Noble Bank SA Umowy Emisyjnej Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych, Umowy Dilerskiej oraz Umowy o Zasadach Sprawowania Kontroli
16/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. – zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 5 do prospektu emisyjnego
17/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. – zawarcie przez Noble Bank Umowy pożyczki międzybankowej
18/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. – zbycie przez Noble Bank SA akcji spółki zależnej – Noble Funds TFI SA
19/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. – rejestracja przez sąd zmiany kapitału zakładowego Noble Bank SA
20/2007 z dnia 02 lipca 2007r. – sprzedaż nieruchomości należącej do Emitenta
21/2007 z dnia 09 lipca 2007r. – sprzedaż produktów kredytowych i inwestycyjnych spółki zależnej od Emitenta – Open Finance SA za I półrocze 2007r.
22/2007 z dnia 12 lipca 2007r. – dzień ostatniego notowania PDA oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank SA
23/2007 z dnia 12 lipca 2007r. - zmiana terminów przekazywania raportów okresowych
24/2007 z dnia 16 lipca 2007r. – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
25/2007 z dnia 16 lipca 2007r. – rejestracja papierów wartościowych w KDPW
26/2007 z dnia 16 lipca 2007r. – emisja certyfikatów depozytowych przez emitenta
27/2007 z dnia 17 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
28/2007 z dnia 17 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
29/2007 z dnia 18 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
30/2007 z dnia 18 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
31/2007 19 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
32/2007 z dnia 20 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
33/2007 z dnia 23 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
34/2007 z dnia 23 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
35/2007 z dnia 24 lipca 2007r. – zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną
36/2007 z dnia 25 lipca 2007r. – zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2Q 2007
37/2007 z dnia 27 lipca 2007r. – odwołanie prokury oddziałowej
38/2007 z dnia 30 lipca 2007r. – rejestracja przez sąd zmiany Statutu Noble Bank SA
39/2007 z dnia 03 sierpnia 2007r. - zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2Q 2007
40/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. - zmiana terminu przekazania raportów okresowego za I półrocze 2007r.
41/2007 z dnia 06 września 2007r. – informacja zarządu
42/2007 z dnia 21 września 2007r. – nabycie aktywów o znacznej wartości
43/2007 z dnia 01 października 2007r. - informacja zarządu
44/2007 z dnia 12 października 2007r. - nabycie aktywów o znacznej wartości
45/2007 z dnia 23 października 2007r. - zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 3Q 2007
46/2007 z dnia 26 października 2007r. - informacja zarządu
47/2007 z dnia 05 listopada 2007r. - informacja zarządu

RAPORTY OKRESOWE
QS2/2007 z dnia 07 sierpnia 2007r. – skonsolidowany raport kwartalny za 2Q 2007
P/2007 z dnia 04 września 2007r. – raport półroczny (jednostkowy)
PS/2007 z dnia 04 września 2007r. – skonsolidowany raport półroczny
QSr3/2007 z dnia 30 października 2007r. – skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2007