Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 11:04

Raport bieżący nr 8/2008

11.02.2008

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – termin i porządek obrad

Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018507, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. na dzień 6 marca 2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39b.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Noble Bank SA informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Noble Bank S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Noble Banku S.A., w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy najpóźniej do dnia 27 lutego 2008 r. do godz.16.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)