Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 10/2008

25.02.2008

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 06 marca 2008r.:

1. Projekt Uchwały Nr I/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt Uchwały Nr II/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29/2008 z dnia 11 lutego 2008r. poz. 1762 w poniższym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt Uchwały Nr III/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Stępniaka z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Piotra Stępniaka z dnia 22 stycznia 2008r. z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Noble Bank SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Projekt Uchwały Nr IV/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank SA

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..................... na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. Projekt Uchwały Nr V/06/03/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Bank S.A. z dnia 06 marca 2008r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 5) Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ....................................... na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)