Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 18/2008

03.04.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.
 

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 03 kwietnia 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z Nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następującej ilości akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.:
- w dniu 28 marca 2008r.: 25.000 akcji za kwotę 257.076,30 zł,
- w dniu 31 marca 2008r.: 25.000 akcji za kwotę 256.286,34 zł.
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).
Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 155.454.706.