Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 23/2008

12.05.2008

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – termin i porządek obrad

Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018507, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. na dzień 19 czerwca 2008r. o godz. 11 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39b.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. w 2007r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Noble Bank S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Noble Banku S.A., w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, na parterze w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 r. do godz.16.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005r. Nr 209, poz.1744).